Агаарын зарцуулалт болоод хурдыг хянаж тохируулхын тулд хурд тохируулагчыг суурилуулах бөгөөд АС индукцын моторыг удирдах боломжтой.

Удирдах шатлал: 6

Хүчдэл: 220V

Гүйдлийн даац: 0,1-2 А

Хамгаалалтын зэрэг: IP54